Monitor trung tâm Infinity Central Station

  • Theo dõi cùng lúc đến 64 monitor đầu giường
  • Hiển thị và lưu trữ toàn bộ các sự kiện của monitor đầu giường trong 120 giờ
  • Tương tác hai chiều với monitor đầu giường.
  • Kết nối với hệ thống mạng bệnh viện nhằm theo dõi dữ liệu bệnh nhân toàn diện.
  • Cho phép theo dõi thời gian thực dữ liệu từ các thiết bị của Draeger