Monitor trung tâm Vista 120 CMS

  • Theo dõi cùng lúc đến 64 monitor đầu giường
  • Theo dõi 72 giờ dữ liệu bệnh nhân
  • Lưu trending đến 240 giờ.
  • Tương tác hai chiều với monitor đầu giường.
  • Có tùy chọn phần mềm tách rời để cài đặt trên máy tính thông thường