MAGNETOM Lumina 3.0T

MAGNETOM Lumina là hệ thống 3T Open Bore mới giúp hoàn toàn tự tin mang lại năng suất, khả năng tái tạo và sự hài lòng của bệnh nhân yêu cầu trong MRI. Được hỗ trợ bởi công nghệ MR cao cấp, MAGNETOM Lumina kết hợp công nghệ BioMatrix độc đáo, nền tảng phần mềm MR XA syngo mới và Turbo Suite độc quyền để chuyển đổi cơ bản việc cung cấp dịch vụ chăm sóc.