Hệ thống nội soi tiêu hóa 4K Evis X1

EVIS X1_Hệ thống nội soi tiêu hóa 4K 

  • NBI – Ánh sáng dải băng hẹp
  • TXI – Ánh sáng trắng mới
  • RDI – Hình ảnh lưỡng sắc đỏ
  • EDOF – Mở rộng độ sâu trường nhìn